60 18 47 97 info@concensur.dk

Forretningsbetingelser

 

Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er til enhver tid gældende, med mindre andet skriftligt aftales mellem parterne. Betingelserne er gældende fra den 1. juni 2019.

Der forbeholdes ret til at foretage ændringer i listepriser og forretningsbetingelser uden videre.

Priser og ydelser

Timepris: Såfremt der ikke er aftalt andet med kunden gælder Concensur’s normale timepris. Prisen udgør DKK 900 kr. ekskl. moms. pr.  time.

Aftalt pris: Såfremt der er aftalt en fast pris for en specifik opgave, gør denne pris sig gældende og kunde faktureres ikke pr. time.

Ændringer i opgaveomfang

Udvides omfanget af opgaven af kunden gør Concensur kunden skriftligt opmærksom på dette. Concensur kan herefter opkræve yderligere betaling for det ekstra antal timer den udvidede opgave måtte tage udover den fast aftalte pris, skulle sådan en være aftalt, samt udskyde leveringstidspunktet, skulle dette være nødvendigt for opgavens færdiggørelse.

Hvad faktureres: Som udgangspunkt faktureres alt tid brugt på kunden i intervaller på 30 minutter. Eventuelle udlæg som Concensur laver for en kunde, faktureres udover den aftalte faste pris, eller aftalte timesats.

Nye større kundeopgaver: Vi forbeholder os retten til at bede om 50 % forudbetaling for alle opgaver såfremt de er over 20 timer, før opgaven planlægges i vores kalender. Dette kan være gældende for såvel nye som tidligere kunder.

Faktureringsinterval: Alt forbrug på kontoen faktureres løbende ved forbrug normalt den sidste dag i måneden eller såfremt kundens kredit maksimum er nået (afhængig af hvilken af disse hændelser der måtte komme først). Fakturaer sendes udelukkende pr. e-mail og / eller elektronisk via EAN til kontohaveren.

Afregning: Ydelser* leveret af Concensur afregnes (medmindre der er indgået anden aftale med kunden i en kontrakt) efter til de til enhver tid gældende satser og timepriser.

Gældende satser: Gældende satser og timepriser kan af eksisterende kunder rekvireres ved henvendelse til Concensur. Hvor der er truffet aftale om fast pris, faktureres kunden for ekstraarbejde udført herudover i henhold til de gældende timepriser. Alle priser er, med mindre andet fremgår, ekskl. moms.

Ændringer i opgaveomfang

Udvides omfanget af opgaven af kunden gør Concensur kunden skriftligt opmærksom på dette. Concensur kan herefter opkræve yderligere betaling for det ekstra antal timer den udvidede opgave måtte tage udover den fast aftalte pris, skulle sådan en være aftalt, samt udskyde leveringstidspunktet, skulle dette være nødvendigt for opgavens færdiggørelse.

Prisjusteringer: Concensur forbeholder sig ret til at revidere eller ændre aftalte priser med to måneders varsel til enhver kunde. Kunden har dog altid en aftalt timepris i kontrakter der er gældende et år fra kontraktens underskrifts dato.

Akut opgaver

Akutte opgaver, der skal løses øjeblikkeligt (inklusive helligdage, søndage og weekender) men også når der ikke på nuværende tidspunkt er aktivt planlagte opgaver på kunden – vil blive faktureret med to gange, den på kunden gældende og aftalte timepris.

Betaling

Indbetalinger skal ske til bankkonto opført på faktura.

For sen betaling

Udvikling stopper: Ved for sen betaling stoppes alt udvikling for kundens konto.

Kompensationskrav: Gebyret forfalder straks den AFTALTE forfaldsdag OVERSKRIDES, DKK 310,- ekskl. moms. Gebyret er UAFHÆNGIGT af rykkerbreve m.v. Det “forfalder”, når vores bogholderi konstaterer betalingsmisligholdelsen!

Rente: Der beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Rykkergebyr: Der pålægges et rykkergebyr på DKK 100,- ekskl. moms for hver rykker.

Inkasso: Der sendes to rykkere før regningen sendes til inkasso.

Pris forbehold

Der tages forbehold for fejl i eventuelle viste priser på hjemmesiden.

Ansvarsbegrænsning

Concensur er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført kunden ved kundens anvendelse af Concensur’s produkter eller ydelser. Det gælder bl.a. kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser, mangelfuld betjening, uoverensstemmelser mellem produktet og kundens hardware og øvrige software. Concensur er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data på kundens eller tredjemands internetserver eller hjemmesider.

Concensur er ikke ansvarlig for indholdet af informationer, som kunden anvender i forbindelse med oprettelse af hjemmeside. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af informationer. Concensur er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser grundet nedbrud eller andre forhold.

I forbrugerforhold ifalder Concensur ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Concensur ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Concensur ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Concensur er ikke ansvarlig for force majeure-forhold.

 

Kundens forpligtelser

Hvor kunden skal forsyne Concensur med materiale – herunder kravspecifikation, software mv. til brug for Concensur’s opfyldelse af den af kunden bestilte opgave, påhviler det kunden at overholde fastsatte deadlines.

Kunden er forpligtiget til så vidt muligt at levere en fyldestgørende kravspecifikation til Concensur. Der er mulighed for at lave en kravspecifikation workshop, der vil forbedre vores chancer for at forstå opgaven.

Det er kundens ansvar at sikre sig at Concensur som leverandør har forstået opgaven. Der anbefales at der foretages et indledende møde på vores adresse med en udvikler – såfremt opgaven er større end 30-50 timer. Det forventes af kunden at Concensur, har en enkelt fast kontaktperson ved kunden.

Concensur kan ikke drages til ansvar for forsinkelse, som må påskrives kundens forhold, herunder svartid på henvendelser.

Såfremt kundens forhold medfører, at Concensur ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, har Concensur krav på det fulde honorar hos kunden.

Med mindre andet er aftalt skriftligt med kunden, tilvejebringer kunden selv den nødvendige materiale og softwarelicenser. Alt materiale afleveres til Concensur i en for Concensur hensigtsmæssig elektronisk form.

Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændring til Concensur.

 

Overdragelse

Det leverede materiale overdrages til kunden efter den fulde betaling er registreret hos Concensur.

 

Ophavsret

Brugen af det leverede materiale er for kunden begrænset til den ”sædvanlige virksomhed” på overdragelsestidspunktet. Skal det leverede materiale bruges til yderligere end den ”sædvanlige virksomhed” på overdragelsestidspunktet, kræver dette skriftlig accept fra Concensur og evt. ekstra godtgørelse.

Concensur forbeholder sig retten til at bruge det leverede materiale i Concensur’s egen markedsføring.

Det leverede materiale begrænses til brug af de digitale platforme der var kendt på overdragelsestidspunktet. Det leverede materiale må ikke videregives til 3. part.

 

* “Ydelse” er som oftest freelance timer eller hele projektopgaver.

 

Følg os


 

Kontakt info

  • 60 18 47 97

  • JC@concensur.dk

  • Nordre Fasanvej 60, 2200 Frederiksberg

Kontakt os

7 + 8 =